ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการพยาบาลฉุกเฉิน  (Health Excellent Systems)

2/1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์: 0-2354-8232 , 0-235-8241
แฟ็กซ์: 0-2358-8251

อีเมล์: bcn@bcn.ac.th