วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการพยาบาลฉุกเฉิน

 

วัตถุประสงค์

1.      ฝึกปฏิบัติการฟื้นคืนชีพให้กับบุคลากรทางสาธารณสุขและประชาชนทั่วไป

2.      ให้คำปรึกษาด้านการพยาบาลฉุกเฉิน

3.      ให้คำปรึกษาด้านการวิจัยเกี่ยวกับการพยาบาลฉุกเฉิน

4.      ให้บริการความรู้เกี่ยวกับการพยาบาลฉุกเฉิน