ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการพยาบาลฉุกเฉิน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

นโยบาย

          วิทยาลัยเป็นศูนย์แห่งความเป็นอัจฉริยะทางวิชาการด้านการพยาบาลฉุกเฉิน (ExcellentIntelligence Center) ที่มีผลงานและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการพยาบาลด้านฉุกเฉิน

วิสัยทัศน์

          เป็นศูนย์กลาง และเป็นแหล่งอ้างอิงด้านการพยาบาลฉุกเฉินและพิบัติภัย

พันธกิจ

๑.      พัฒนาความสามารถของบุคลากรทางการพยาบาลและผู้เกี่ยวข้องด้านฉุกเฉินและพิบัติภัย

๒.      สร้างองค์ความรู้ด้านฉุกเฉินและพิบัติภัย

๓.      สร้างเครือข่ายด้านฉุกเฉินและพิบัติภัยทั้งในและต่างประเทศ

VALUE :        ACTIONS

          A        -         Accountability

          C        -         Competence

          T        -         Teamwork

          I         -         Innovation

          O        -         Outstanding

          N        -         Network

          S        -         Spirit