วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

งานฝึกอบรม

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลฉุกเฉิน

 

เริ่มเปิดการอบรมตั้งแต่ปี

รุ่นที่ 1     ระหว่างวันที่ 4 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2553              จำนวนผู้เข้าอบรม 53 คน

รุ่นที่ 2     ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ถึง 29 พฤษภาคม 2554         จำนวนผู้เข้าอบรม 54 คน

รุ่นที่ 3     ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ถึง 3 มิถุนายน 2555           จำนวนผู้เข้าอบรม 58 คน

รุ่นที่ 4     ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ถึง 26 พฤษภาคม 2556         จำนวนผู้เข้าอบรม 60 คน

รุ่นที่ 5     ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ถึง 30 พฤษภาคม 2557       จำนวนผู้เข้าอบรม 60 คน