การฝึกปฏิบัติการฟื้นคืนชีพให้กับบุคลากรทางสาธารณสุข

 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
การฝึกปฏิบัติการฟื้นคืนชีพให้กับบุคลากรทางสาธารณสุข 

บุคลากรจากโรงพยาบาลบางปะกอก วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือและสถาบันบำราศนนราดูร