• บรรยากาศการฝึกอบรมของศูนย์ฝึกการพยาบาลฉุกเฉิน บรรยากาศการฝึกอบรมของศูนย์ฝึกการพยาบาลฉุกเฉิน
  • การฝึกปฏิบัติการฟื้นคืนชีพให้กับบุคลากรทางสาธารณสุข การฝึกปฏิบัติการฟื้นคืนชีพให้กับบุคลากรทางสาธารณสุข