เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 วันที่ห้องสมุดปิดทำการ
  กลับหน้าหลัก

วันปิดทำการของห้องสมุด

ลำดับที่ รายการวันปิดทำการ คำอธิบาย
1 16 เมษายน 2557  ชดเชยวันสงกรานต์
2 7 เมษายน 2557  ชดเชยวันจักรี
3 14 กุมภาพันธ์ 2557  วันมาฆบูชา
4 31 ธันวาคม ของทุกปี  วันสิ้นปี
5 10 ธันวาคม ของทุกปี  วันรัฐธรรมนูญ
6 23 ตุลาคม ของทุกปี  วันปิยมหาราช
7 12 สิงหาคม ของทุกปี  วันแม่แห่งชาติ
8 15 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
9 14 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
10 13 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
11 1 มกราคม ของทุกปี  วันขึ้นปีใหม่
กลับ

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.