ทรัพยากร
รูปแบบการบูรณาการวิจัยกับการเรียนการสอนที่เน้นชุมชนเป็นฐาน การเรียนรู้ด้านสุขภาพผู้สูงอายุของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม กรณีศึกษา ชุมชนสามคี ต.ตลาด อ.เมือง จ. มหาสารคาม / กิติศักดิ์ ไกรจันทร์,ผดุงศิษฏ์ ชำนาญบริรักษ์ และสกาวรัตน์ ไกรจันทร์ /Vว86ป25ฉ.1 2558
Bib 13399146612
กรุณากรอกอีเมล์ของคุณ
ยกเลิก