ทรัพยากร
ผลของโปรแกรมการจัดการอาการ ร่วมกับการปฏิบัติสมาธิต่อคุณถาพชีวิตด้านสุขภาพของผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง / กฤษณา พุทธวงศ์,จิราพร เกศพิชญวัฒนา /Vว08ป.14ฉ.1 2558
Bib 13399146617
กรุณากรอกอีเมล์ของคุณ
ยกเลิก