ทรัพยากร
ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาต่อความสามารถ ในการใช้กระบวนการพยาบาลของ นักศึกษาพยาบาล รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1 / มารศรี จันทร์ดี, พนิดา พาลี, พิมลพรรณ เนียมหอม, ภัทรานิษฐ์ จองแก, ทิพย์สุดา เส็งพานิช /Vว01v.7n.4 2557
Bib 13399146633
กรุณากรอกอีเมล์ของคุณ
ยกเลิก