ทรัพยากร
ปัจจัยทำนายการฟื้นตัวด้านความสำมารถในการทำหน้ำที่ของร่างกายในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนเอว Factors Predicting the Recovery of Activlty of Daily Living Functlon in Patients Undergoing lumbar Surgery / ชนิภา ยอยืนยง, ผ่องศรี ศรีมรกต /Vว70ป.15ฉ.3 2557
Bib 13399146699
กรุณากรอกอีเมล์ของคุณ
ยกเลิก