เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 ข้อมูลประเภทวัสดุสารสนเทศ
  กลับหน้าหลัก

ประเภทวัสดุสารสนเทศที่ให้บริการ

Info
กำลังดูกฏการยืมคืนของสาขา ห้องสมุดสาขาหลัก
หรือเลือกสาขาห้องสมุดอื่นเพื่อดู :
กลับ
ลำดับที่ สัญลักษณ์ ชื่อเต็ม
1 vcd
 สื่อวีดิทัศน์
หลักสูตรระยะสั้น    ยืมออกไม่ได้
บุคลากรวิทยาลัย   ยืมออกได้ 5 วัน ค่าปรับ 3 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
นักศึกษา   ยืมออกได้ 5 วัน ค่าปรับ 3 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
อาจารย์   ยืมออกได้ 5 วัน ค่าปรับ 3 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
บุคคลสำคัญ   ยืมออกได้ 5 วัน ค่าปรับ 3 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
บุคคลภายนอก   ยืมออกได้ 5 วัน ค่าปรับ 3 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
2 Thesis
 วิทยานิพนธ์
หลักสูตรระยะสั้น    ยืมออกไม่ได้
บุคลากรวิทยาลัย   ยืมออกได้ 5 วัน ค่าปรับ 3 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
นักศึกษา   ยืมออกได้ 1 วัน ค่าปรับ 3 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
อาจารย์   ยืมออกได้ 5 วัน ค่าปรับ 3 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
บุคคลสำคัญ   ยืมออกได้ 5 วัน ค่าปรับ 3 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
บุคคลภายนอก   ยืมออกได้ 1 วัน ค่าปรับ 3 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
3 serial
 วารสาร
หลักสูตรระยะสั้น    ยืมออกไม่ได้
บุคลากรวิทยาลัย   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลสำคัญ   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
4 reservmat
 หนังสือสำรอง
หลักสูตรระยะสั้น    ยืมออกไม่ได้
บุคลากรวิทยาลัย   ยืมออกได้ 1 วัน ค่าปรับ 10 บาท ยืมต่อไม่ได้
นักศึกษา   ยืมออกได้ 1 วัน ค่าปรับ 10 บาท ยืมต่อไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกได้ 1 วัน ค่าปรับ 10 บาท ยืมต่อไม่ได้
บุคคลสำคัญ   ยืมออกได้ 1 วัน ค่าปรับ 10 บาท ยืมต่อไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกได้ 1 วัน ค่าปรับ 10 บาท ยืมต่อไม่ได้
5 Res
 วิจัย
หลักสูตรระยะสั้น    ยืมออกไม่ได้
บุคลากรวิทยาลัย   ยืมออกได้ 5 วัน ค่าปรับ 3 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
นักศึกษา   ยืมออกได้ 1 วัน ค่าปรับ 3 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
อาจารย์   ยืมออกได้ 5 วัน ค่าปรับ 3 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
บุคคลสำคัญ   ยืมออกได้ 5 วัน ค่าปรับ 3 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
บุคคลภายนอก   ยืมออกได้ 1 วัน ค่าปรับ 3 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
6 Ref
 หนังสืออ้างอิง
หลักสูตรระยะสั้น    ยืมออกไม่ได้
บุคลากรวิทยาลัย   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลสำคัญ   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
7 Fic
 นวนิยาย
หลักสูตรระยะสั้น    ยืมออกไม่ได้
บุคลากรวิทยาลัย   ยืมออกได้ 5 วัน ค่าปรับ 3 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
นักศึกษา   ยืมออกได้ 5 วัน ค่าปรับ 3 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
อาจารย์   ยืมออกได้ 5 วัน ค่าปรับ 3 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
บุคคลสำคัญ   ยืมออกได้ 5 วัน ค่าปรับ 3 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
บุคคลภายนอก   ยืมออกได้ 5 วัน ค่าปรับ 3 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
8 CD
 CD-ROM
หลักสูตรระยะสั้น    ยืมออกไม่ได้
บุคลากรวิทยาลัย   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลสำคัญ   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
9 Case
 กรณีศึกษา
หลักสูตรระยะสั้น    ยืมออกไม่ได้
บุคลากรวิทยาลัย   ยืมออกได้ 5 วัน ค่าปรับ 3 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
นักศึกษา   ยืมออกได้ 1 วัน ค่าปรับ 3 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
อาจารย์   ยืมออกได้ 5 วัน ค่าปรับ 3 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
บุคคลสำคัญ   ยืมออกได้ 5 วัน ค่าปรับ 3 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
บุคคลภายนอก   ยืมออกได้ 1 วัน ค่าปรับ 3 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
10 c-serial
 วารสารฉบับปัจจุบัน
หลักสูตรระยะสั้น    ยืมออกไม่ได้
บุคลากรวิทยาลัย   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลสำคัญ   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
11 BN
 หนังสือหมวดการพยาบาล::/::Nursing
หลักสูตรระยะสั้น    ยืมออกไม่ได้
บุคลากรวิทยาลัย   ยืมออกได้ 6 วัน ค่าปรับ 3 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
นักศึกษา   ยืมออกได้ 6 วัน ค่าปรับ 3 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
อาจารย์   ยืมออกได้ 14 วัน ค่าปรับ 3 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
บุคคลสำคัญ   ยืมออกได้ -1 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกได้ 6 วัน ค่าปรับ 3 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
12 bk
 หนังสือ
หลักสูตรระยะสั้น    ยืมออกไม่ได้
บุคลากรวิทยาลัย   ยืมออกได้ 5 วัน ค่าปรับ 3 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
นักศึกษา   ยืมออกได้ 5 วัน ค่าปรับ 3 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
อาจารย์   ยืมออกได้ 5 วัน ค่าปรับ 3 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
บุคคลสำคัญ   ยืมออกได้ 5 วัน ค่าปรับ 3 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
บุคคลภายนอก   ยืมออกได้ 5 วัน ค่าปรับ 3 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
13 b-serial
 วารสารเย็บเล่ม
หลักสูตรระยะสั้น    ยืมออกไม่ได้
บุคลากรวิทยาลัย   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลสำคัญ   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
กลับ

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.