เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ไม่มีชื่อเรื่อง

   จากฐานข้อมูลภายนอก:
 
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
วัคซีน
   โอฬาร พรหมาลิขิต, บรรณาธิการ.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
QW 805ว371 
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
อาจารย์พยาบาลกับความสุขในการทำงาน
   บุญญาภา โพธิ์เกษม
    เป็นบทความวารสาร
Vว86ป25ฉ.1 2558 
ประสิทธิผลของโปรแกรมการป้องกันการควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน โดยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม..
   นงนุช เสือพูมี ,กุลฤดี จิตตยานันต์,วันดี วงศ์รัตนรักษ์ และวัลทณี นาคศรีสังข์ / 2558
    เป็นบทความวารสาร
Vว86ป25ฉ.1 2558 
แบบจำลองเชิงสาเหตุของสรรถนะการบริการอาชีวอนามัย ของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิไทย..
   สุวัฒนา เกิดม่วง และ สุรินธร กลัมพากร
    เป็นบทความวารสาร
Vว86ป25ฉ.1 2558 
การพํฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะทางวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาลในการพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้..
   ศิริพันธ์ ศิริพันธุ์และศศินาภรณ์ ชูตำ
    เป็นบทความวารสาร
Vว86ป25ฉ.1 2558 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [1807]   [แสดง 20/36130 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.