เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล..
   พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ และพรศรี ดิสรเตติวัฒน์
    เป็นบทความวารสาร
Vว86ป25ฉ.1 2558 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถของหลานวัยรุ่นในการเป็นทีพึ่งพิงให้ปู่ยาตายาย..
   วริสากรณ์ ทองสอาดและสาวิตรี ทยานศิลป์
    เป็นบทความวารสาร
Vว08ป.14ฉ.1 2558 
รูปแบบการดูแลตามระยะเปลี่ยนผ่านของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช..
   ปราณี เกษรสันติ์
    เป็นบทความวารสาร
Vว86ป25ฉ.1 2558 
รูปแบบการบูรณาการวิจัยกับการเรียนการสอนที่เน้นชุมชนเป็นฐาน การเรียนรู้ด้านสุขภาพผู้สูงอายุของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม กรณีศึกษา ชุมชนสามคี ต.ตลาด อ...
   กิติศักดิ์ ไกรจันทร์,ผดุงศิษฏ์ ชำนาญบริรักษ์ และสกาวรัตน์ ไกรจันทร์
    เป็นบทความวารสาร
Vว86ป25ฉ.1 2558 
ผลของการประคบแผลฝีเย็บหลังคลอดด้วยผ้าอนามัยชุบน้ำเกลือเย็นและผ้าอนมัยชุบนำ้สะอาดเย็น ต่อการลดความเจ็บปวดและการบวมของฝีเย็บ..
   สุพาพร ปรารมย์และคณะ
    เป็นบทความวารสาร
Vว86ป25ฉ.1 2558 
ผลของโปรแกรมการจัดการอาการ ร่วมกับการปฏิบัติสมาธิต่อคุณถาพชีวิตด้านสุขภาพของผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง..
   กฤษณา พุทธวงศ์,จิราพร เกศพิชญวัฒนา
    เป็นบทความวารสาร
Vว08ป.14ฉ.1 2558 
การวิจัยและพัฒนารูปแบบการโค้ชเพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติด้านการบริการสุขภาพ..
   จฬารัตน์ ห้าวหาญและอรชร อินทองปาน
    เป็นบทความวารสาร
Vว86ป25ฉ.1 2558 
การจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม
   นปภัช กันแพงศรีและจิราพร เกศพิชญวัฒนา
    เป็นบทความวารสาร
Vว08ป.14ฉ.1 2558 
รูปแบบการจัดการดูแลผู้สูงอายุ
   เกรียงศักดิ์ ธรรมอภิพล ,กวินารัตน์,แลัสมชาย วิริภิรมย์กูล
    เป็นบทความวารสาร
Vว08ป.14ฉ.1 2556 
พลังแห่งถ้อยคำของพยาบาลเพื่อคุณภาพบริการพยาบาล
   วาสนา นัยพัฒน์, ทัศนีย์ เอี่ยมสมบุญ, นิดา หลาว
    เป็นบทความวารสาร
Vว01v.7n.1 2557 
รูปแบบและกลยุทธ์การพัฒนาการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของวิทยาลัยพยาบาล..
   นฤมล จันทร์สุข, อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์, ปทีป เมธาคุณวุฒิ / 2557
    เป็นบทความวารสาร
Vว01v.7n.1 2557 
ประสิทธิผลโปรแกรมพั ฒนาจิตเพื่อลดความเครียดในนิสิตพยาบาล ที่เตรียมความพร้อมเพื่อสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ การพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น1ของสภาการ..
   สุกิจ ทองพิลา, ประไพจิตร โสมภีร์ / 2557
    เป็นบทความวารสาร
Vว01v.7n.42557 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของนักศึกษา บุคลากรและอาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา..
   ศุภวรรณ สีแสงแก้ว, เปรมฤดี ดำรักษ์, พัชรินทร์ คมขำ, พิมพ์ณัฐชา สุไลมาน, วานีตา สาเมา
    เป็นบทความวารสาร
Vว01v.7n.4 2557 
ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาต่อความสามารถ ในการใช้กระบวนการพยาบาลของ นักศึกษาพยาบาล รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1..
   มารศรี จันทร์ดี, พนิดา พาลี, พิมลพรรณ เนียมหอม, ภัทรานิษฐ์ จองแก, ทิพย์สุดา เส็งพานิช
    เป็นบทความวารสาร
Vว01v.7n.4 2557 
การพัฒนารูปแบบบริการเร่งด่วนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลสระบุรี..
   ประหยัด พึ่งทิม,ฑิฆัมพร ชาวขมิ้น,อรทัย พงษ์อําไพ,เมธิณี เกตวาธิมาตร
    เป็นบทความวารสาร
Vว30ป.41ฉ.3 2557 
คุณภาพบริการพยาบาลแบบเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางตามการรับรู้ของผู้รับบริการในหอผู้ป่วย โรงพยาบาลเชียงคํา จังหวัดพะเยา..
   มะลิ ธีรบัณฑิตกุลและสุทธีพร มูลศาสตร์ / 2557
    เป็นบทความวารสาร
การพัฒนาแนวทางป้องกันการเกิดภาวะขาดออกซิเจนของทารกแรกเกิด โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา..
   วรรณวรา ไหลวารินทร์ / 2557
    เป็นบทความวารสาร
Vว30ป.42ฉ.3 2557 
ประสิทธิผลของการประยุกต์ใช้มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจชนิดเปิด สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชนินี..
   สุเนตรา แก้ววิเชียร,และศิริพร สังขมาลย์
    เป็นบทความวารสาร
Vว30ป.41ฉ.3 2557 
ผู้ป่วยจิตเวชกับการพัฒนาระบบการดูแลอย่างยั่งยืน
   สุนทรีภรณ์ ทองไสย
    เป็นบทความวารสาร
Vว30ป.41ฉ.3 2557 
การพัฒนาระบบการนิเทศทางการพยาบาล ศูนย์บริหารยาเคมีบําบัด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ..
   วนิดา โชควาณิชย์พงษ์, อลิสา ช่วงอรุณ, และโชติรส วงศ์สายเชื้อ
    เป็นบทความวารสาร
Vว30ป.41ฉ.3 2557 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [1593]   [แสดง 20/31841 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.