เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
ปัจจัยทำนายความสามารถของมารดาในการดูแลบุตร วัยขวบปีแรกในเขตกรุงเทพมหานคร..
   ชนิกานต์ ชาญเดชและคณะ
    เป็นบทความวารสาร
Vว10ป.21ฉ.1 2558 
การรับรู้ความต้องการการดูแลตนเองและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเอดส์ที่ติดเชื้อฉวยโอกาส..
   สุพัตรา คงปลอดและคณะ
    เป็นบทความวารสาร
Vว10ป.21ฉ.1 2558 
ประสบการณ์อาการ และการจัดการในผู้ป่วยมะเร็งในระยะลุกลามที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง..
   นภา ทวียรรยงกุล และคณะ / 2558
    เป็นบทความวารสาร
Vว10ป.21ฉ.1 2558 
ผลของโปรแกรมกลุ่มบำบัดต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง EFFECT OF GROUP THERAPY PROGRAM ON SELF ESTEEM AMONG CHRONIC PSYCHIATRIC PA..
   อื้อญาติ ชูชื่น, สุกิตา วิรุณ, วิมล นุชสวาท
    เป็นบทความวารสาร
การบำบัดโดยการแก้ปัญหาเพื่อลดอาการซึมเศร้าในผู้สูงอายุ: การสังเคราะห์งานวิจัย PROBLEM-SOLVING THERAPY FOR REDUCING DEPRESSIVE SYMPTOMS IN OLDER ADULTS..
   วรรณา เรืองประยูร, อทิตยา พรชัยเกตุ โอว ยอง, อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์ / 2557
    เป็นบทความวารสาร
Vว17ป.28ฉ.3 2557 
ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะความกดดันด้านจิตใจของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท SELECTED FACTORS RELATED TO PSYCHOLOGICAL DISTRESS OF FAMILY CAREGIVERS ..
   นัทธมนต์ ฉิมสุข, เพ็ญนภา แดงด้อมยุทธ์ / 2557
    เป็นบทความวารสาร
Vว17ป.28ฉ.3 2557 
อัตราการฆ่าตัวตายและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมฆ่าตัวตายโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี RATE OF SUICIDE AND FACTORS RELATED TO SUICIDAL B..
   วราภรณ์ ประทีปธีรานันต์ / 2557
    เป็นบทความวารสาร
Vว17ป.28ฉ.3 2557 
ผลของโปรแกรมการฝึกสติต่อความรู้สึกอยากแอลกอฮอล์ของผู้ติดแอลกอฮอล์ที่รับการรักษาแบบผู้ป่วยในระยะบำบัดด้วยยา EFFECT OF MINDFULNESS TRAINING PROGRAM ON A..
   กงจักร สอนลา, เพ็ญพักตร์ อุทิศ / 2557
    เป็นบทความวารสาร
Vว17ป.28ฉ.3 2557 
ผลของโปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มต่อความสามารถในการเผชิญปัญหาของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน EFFECT OF GROUP COUNSELING PROGRAM ON COPING ABILITY OF C..
   รัตนา พันจุย, อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย, รัตน์ศิริ ทาโต / 2557
    เป็นบทความวารสาร
Vว17ป.28ฉ.3 2557 
ผลของการใส่เสื้อกระชับแผลและประคองทรงต่อความสุขสบายและภาพลักษณ์ของผู้ป่วยหลังจากผ่าตัดเต้านมออก..
   เบญจรัตน์ ธรรมปรีชาพงศ์ / 2557
    เป็นบทความวารสาร
Vว05ป.26ฉ.3 2557 
ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารและพฤติกรรมการออกกำลังกายของสตรีก่อนวัยทอง..
   ณีรนุช เกาะกายสิทธฺ์,มยุรี นิรัตธราดรและ คมสันต์ สุวรรณฤกษ์ / 2557
    เป็นบทความวารสาร
Vว05ป.26ฉ.3 2557 
สมรรถนะพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน Nurse Competencies in Caring Patients with Parkinson’s Disease..
   ฉัตรกมล ประจวบลาภ / 2557
    เป็นบทความวารสาร
Vว70ป.15ฉ.3 2557 
ทฤษฏีการเรียนรู้ผู้ใหญ่และแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการชี้นำตนเอง: กระบวนการเรียนรู้เพื่อการส่งสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต Adult Learning Theory and Self-Dire..
   ปิยะ ศักดิ์เจริญ / 2557
    เป็นบทความวารสาร
Vว70ป.15ฉ.3 2557 
ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับโภชนาการ และข้อมูลโภชนาการบนฉลากโภชนาการของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี..
   วิริยา โพธิ์ขวาง-ยุสท์, อติญาณ์ ศรเกษตริน, รุ่งนภา จันทรา / 2557
    เป็นบทความวารสาร
Vว70ป.15ฉ.3 2557 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ กรณีศึกษา โรงพยาบาลสิรินธร สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร..
   อรดี โชติเสน, สุรเดช ประดิษฐบาทุกา, อารี ชีวเกษมสุข / 2557
    เป็นบทความวารสาร
Vว70ป.15ฉ3 2557 
ปัจจัยทำนายการฟื้นตัวด้านความสำมารถในการทำหน้ำที่ของร่างกายในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนเอว Factors Predicting the Recovery of Activlty..
   ชนิภา ยอยืนยง, ผ่องศรี ศรีมรกต / 2557
    เป็นบทความวารสาร
Vว70ป.15ฉ.3 2557 
โรคความดันโลหิตสูงมหันตภัยเงียบที่สุดอันตราย
   สมศักดิ์ เทียมเก่า / 2558
    เป็นบทความวารสาร
Vว103ป37/347 2558 
ไมเกรน รักษาหาย
   สุรัตน์ ตันประเวช / 2558
    เป็นบทความวารสาร
Vว103ป37/437 2558 
การทำนายการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจด้วยแบบประเมิน เพศ อายุ และประเภทของการแน่นหน้าอกPREDICTION OF CORONARY ARTERY DISEASE WITH THE ASSESSMENT TOOL OF GEN..
   ปชาณัฎฐ์ ตันติโกสุม / 2558
    เป็นบทความวารสาร
Vว.13 ป.29 ฉ.3 2558 
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [1593]   [แสดง 20/31841 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.