เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ภาวะผู้นำของผู้บริหาร
   สัมมา รธนิธย์.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
HD57.7 ส615ภ 2556 
ภาวะผู้นำ : ทฤษฎี การวิจัย และแนวทางสู่การพัฒนา = Leadership : theories, research, and approaches to development ..
   รัตติกรณ์ จงวิศาล. / 2556
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
HD57.7 ร365ภ 
ชีวิตและงานของฟลอเรนซ์ ไนติงเกล = Florence nightingals life and work
   อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม. / 2559
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 8 ไอเทม)
WY11.1 อ792ช 2559 
การใช้งานระบบการจัดการวารสารออนไลน์ (Thai Journals Online: ThaiJO) สำาหรับผู้ประเมินบทความ (Reviewer)..
   Thitiwatchara Phuengngern, nattha chaokongjak / 2559
    เป็นบทความวารสาร
Vว.06 ป.34 ฉ.4 (ต.ค.-ธ.ค.2559) 
การออกแบบเว็บเพื่อการเรียนการสอน : แนวการประยุกต์ใช้สำหรับการเรียนแบบผสมผสานอีเลิร์นนิงและออนไลน์เลิร์นนิง = Design of web-based learning a framework ..
   จินตวีร์ คล้ายสังข์.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
LB1028.35 จ484ก 2559 
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ตำราเภสัชกรรมไทย /มูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิมฯ. โรงเรียนอายุรเวท(ชีวกโกมารภัจจ์)..
   มูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิมฯ. โรงเรียนอายุรเวท(ชีวกโกมารภัจจ์). / 2559
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
QV738ม686ต 2559 
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ไม่มีชื่อเรื่อง
   เพิ่มเพ็ญ น้อยตุ่น และคณะ / 2560
    เป็นบทความวารสาร
Vว.10 ป.23 ฉ.3 (ก.ย.-ธ.ค.2560) 
วิจัยอนามัยครอบครัว /สุธรรม นันทมงคลชัย
   aสุธรรม นันทมงคลชัย. / 2561
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WA308 ส726ว 2561 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [1678]   [แสดง 20/33544 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.