เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
คุณภาพบริการพยาบาลแบบเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางตามการรับรู้ของผู้รับบริการในหอผู้ป่วย โรงพยาบาลเชียงคํา จังหวัดพะเยา..
   มะลิ ธีรบัณฑิตกุลและสุทธีพร มูลศาสตร์ / 2557
    เป็นบทความวารสาร
การพัฒนาแนวทางป้องกันการเกิดภาวะขาดออกซิเจนของทารกแรกเกิด โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา..
   วรรณวรา ไหลวารินทร์ / 2557
    เป็นบทความวารสาร
Vว30ป.42ฉ.3 2557 
ประสิทธิผลของการประยุกต์ใช้มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจชนิดเปิด สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชนินี..
   สุเนตรา แก้ววิเชียร,และศิริพร สังขมาลย์
    เป็นบทความวารสาร
Vว30ป.41ฉ.3 2557 
ผู้ป่วยจิตเวชกับการพัฒนาระบบการดูแลอย่างยั่งยืน
   สุนทรีภรณ์ ทองไสย
    เป็นบทความวารสาร
Vว30ป.41ฉ.3 2557 
การพัฒนาระบบการนิเทศทางการพยาบาล ศูนย์บริหารยาเคมีบําบัด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ..
   วนิดา โชควาณิชย์พงษ์, อลิสา ช่วงอรุณ, และโชติรส วงศ์สายเชื้อ
    เป็นบทความวารสาร
Vว30ป.41ฉ.3 2557 
ปัจจัยทำนายความสามารถของมารดาในการดูแลบุตร วัยขวบปีแรกในเขตกรุงเทพมหานคร..
   ชนิกานต์ ชาญเดชและคณะ
    เป็นบทความวารสาร
Vว10ป.21ฉ.1 2558 
การรับรู้ความต้องการการดูแลตนเองและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเอดส์ที่ติดเชื้อฉวยโอกาส..
   สุพัตรา คงปลอดและคณะ
    เป็นบทความวารสาร
Vว10ป.21ฉ.1 2558 
ประสบการณ์อาการ และการจัดการในผู้ป่วยมะเร็งในระยะลุกลามที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง..
   นภา ทวียรรยงกุล และคณะ / 2558
    เป็นบทความวารสาร
Vว10ป.21ฉ.1 2558 
ผลของโปรแกรมกลุ่มบำบัดต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง EFFECT OF GROUP THERAPY PROGRAM ON SELF ESTEEM AMONG CHRONIC PSYCHIATRIC PA..
   อื้อญาติ ชูชื่น, สุกิตา วิรุณ, วิมล นุชสวาท
    เป็นบทความวารสาร
การบำบัดโดยการแก้ปัญหาเพื่อลดอาการซึมเศร้าในผู้สูงอายุ: การสังเคราะห์งานวิจัย PROBLEM-SOLVING THERAPY FOR REDUCING DEPRESSIVE SYMPTOMS IN OLDER ADULTS..
   วรรณา เรืองประยูร, อทิตยา พรชัยเกตุ โอว ยอง, อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์ / 2557
    เป็นบทความวารสาร
Vว17ป.28ฉ.3 2557 
ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะความกดดันด้านจิตใจของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท SELECTED FACTORS RELATED TO PSYCHOLOGICAL DISTRESS OF FAMILY CAREGIVERS ..
   นัทธมนต์ ฉิมสุข, เพ็ญนภา แดงด้อมยุทธ์ / 2557
    เป็นบทความวารสาร
Vว17ป.28ฉ.3 2557 
อัตราการฆ่าตัวตายและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมฆ่าตัวตายโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี RATE OF SUICIDE AND FACTORS RELATED TO SUICIDAL B..
   วราภรณ์ ประทีปธีรานันต์ / 2557
    เป็นบทความวารสาร
Vว17ป.28ฉ.3 2557 
ผลของโปรแกรมการฝึกสติต่อความรู้สึกอยากแอลกอฮอล์ของผู้ติดแอลกอฮอล์ที่รับการรักษาแบบผู้ป่วยในระยะบำบัดด้วยยา EFFECT OF MINDFULNESS TRAINING PROGRAM ON A..
   กงจักร สอนลา, เพ็ญพักตร์ อุทิศ / 2557
    เป็นบทความวารสาร
Vว17ป.28ฉ.3 2557 
ผลของโปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มต่อความสามารถในการเผชิญปัญหาของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน EFFECT OF GROUP COUNSELING PROGRAM ON COPING ABILITY OF C..
   รัตนา พันจุย, อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย, รัตน์ศิริ ทาโต / 2557
    เป็นบทความวารสาร
Vว17ป.28ฉ.3 2557 
ผลของการใส่เสื้อกระชับแผลและประคองทรงต่อความสุขสบายและภาพลักษณ์ของผู้ป่วยหลังจากผ่าตัดเต้านมออก..
   เบญจรัตน์ ธรรมปรีชาพงศ์ / 2557
    เป็นบทความวารสาร
Vว05ป.26ฉ.3 2557 
ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารและพฤติกรรมการออกกำลังกายของสตรีก่อนวัยทอง..
   ณีรนุช เกาะกายสิทธฺ์,มยุรี นิรัตธราดรและ คมสันต์ สุวรรณฤกษ์ / 2557
    เป็นบทความวารสาร
Vว05ป.26ฉ.3 2557 
สมรรถนะพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน Nurse Competencies in Caring Patients with Parkinson’s Disease..
   ฉัตรกมล ประจวบลาภ / 2557
    เป็นบทความวารสาร
Vว70ป.15ฉ.3 2557 
ทฤษฏีการเรียนรู้ผู้ใหญ่และแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการชี้นำตนเอง: กระบวนการเรียนรู้เพื่อการส่งสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต Adult Learning Theory and Self-Dire..
   ปิยะ ศักดิ์เจริญ / 2557
    เป็นบทความวารสาร
Vว70ป.15ฉ.3 2557 
ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับโภชนาการ และข้อมูลโภชนาการบนฉลากโภชนาการของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี..
   วิริยา โพธิ์ขวาง-ยุสท์, อติญาณ์ ศรเกษตริน, รุ่งนภา จันทรา / 2557
    เป็นบทความวารสาร
Vว70ป.15ฉ.3 2557 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ กรณีศึกษา โรงพยาบาลสิรินธร สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร..
   อรดี โชติเสน, สุรเดช ประดิษฐบาทุกา, อารี ชีวเกษมสุข / 2557
    เป็นบทความวารสาร
Vว70ป.15ฉ3 2557 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [1612]   [แสดง 20/32239 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.