เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
ปัจจัยทำนายการฟื้นตัวด้านความสำมารถในการทำหน้ำที่ของร่างกายในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนเอว Factors Predicting the Recovery of Activlty..
   ชนิภา ยอยืนยง, ผ่องศรี ศรีมรกต / 2557
    เป็นบทความวารสาร
Vว70ป.15ฉ.3 2557 
โรคความดันโลหิตสูงมหันตภัยเงียบที่สุดอันตราย
   สมศักดิ์ เทียมเก่า / 2558
    เป็นบทความวารสาร
Vว103ป37/347 2558 
ไมเกรน รักษาหาย
   สุรัตน์ ตันประเวช / 2558
    เป็นบทความวารสาร
Vว103ป37/437 2558 
การทำนายการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจด้วยแบบประเมิน เพศ อายุ และประเภทของการแน่นหน้าอกPREDICTION OF CORONARY ARTERY DISEASE WITH THE ASSESSMENT TOOL OF GEN..
   ปชาณัฎฐ์ ตันติโกสุม / 2558
    เป็นบทความวารสาร
Vว.13 ป.29 ฉ.3 2558 
ภาวะผู้นำของผู้บริหาร
   สัมมา รธนิธย์.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
HD57.7 ส615ภ 2556 
ภาวะผู้นำ : ทฤษฎี การวิจัย และแนวทางสู่การพัฒนา = Leadership : theories, research, and approaches to development ..
   รัตติกรณ์ จงวิศาล. / 2556
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
HD57.7 ร365ภ 
ชีวิตและงานของฟลอเรนซ์ ไนติงเกล = Florence nightingals life and work
   อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม. / 2559
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 8 ไอเทม)
WY11.1 อ792ช 2559 
การใช้งานระบบการจัดการวารสารออนไลน์ (Thai Journals Online: ThaiJO) สำาหรับผู้ประเมินบทความ (Reviewer)..
   Thitiwatchara Phuengngern, nattha chaokongjak / 2559
    เป็นบทความวารสาร
Vว.06 ป.34 ฉ.4 (ต.ค.-ธ.ค.2559) 
การออกแบบเว็บเพื่อการเรียนการสอน : แนวการประยุกต์ใช้สำหรับการเรียนแบบผสมผสานอีเลิร์นนิงและออนไลน์เลิร์นนิง = Design of web-based learning a framework ..
   จินตวีร์ คล้ายสังข์.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
LB1028.35 จ484ก 2559 
ตำราเภสัชกรรมไทย /มูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิมฯ. โรงเรียนอายุรเวท(ชีวกโกมารภัจจ์)..
   มูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิมฯ. โรงเรียนอายุรเวท(ชีวกโกมารภัจจ์). / 2559
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
QV738ม686ต 2559 
ไม่มีชื่อเรื่อง
   เพิ่มเพ็ญ น้อยตุ่น และคณะ / 2560
    เป็นบทความวารสาร
Vว.10 ป.23 ฉ.3 (ก.ย.-ธ.ค.2560) 
"Striving for Excellence": Minimum Data Set Coordinators Perceptions of Their Role in the Nursing Home
   Bjarnadottir RI, Semeraro PK, Herzig CT, Pogorzelska-Maziarz M, Carter E, Cohen CC, Travers J, Stone PW. / 2558
    เป็นบทความวารสาร
Vอ.09 v.41 n.9 (September 2015) 
"ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" สู่เศรษฐกิจพอเพียง = Biological way of life for sustainable development : the road to sufficiency economy ..
    / 2550
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HC79.E5 ช579 2553 
"พระร่มเกล้าของชาวไทย" รายการสดุดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดโดย ทบวงมหาวิทยาลัย..
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
Vท 
"พัฒนาคน พัฒนาองค์กร พัฒนาสังคม" รายงานการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพระหว่างประจำการของกระทรวงสาธารณสุข..
   กระทรวงสาธารณสุข
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
LB ส881ร 
"หมดไฟ"/เซ็ง/ไม่มีความสุข/โรคระบาดและติดต่อชนิดหนึ่ง
   สันต์ หัตถีรัตน์ / 2562
    เป็นบทความวารสาร
Vว.103 ป.41 ฉ.484 (สิงหาคม 2562) 
"องค์การและการจัดการ" ทันสมัยยุคโลกาภิวัตน์
   ธงชัย สันติวงษ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
HD ธ117อ 
(Re)theorizing Integrated Knowledge Translation: A Heuristic for Knowledge-As-Action
   Doane, Gweneth Hartrick PhD; Reimer-Kirkham, Sheryl PhD; Antifeau, Elisabeth MSN; Stajduhar, Kelli PhD / 2558
    เป็นบทความวารสาร
Vอ.02 v.38 n.3 2015 
(ร่าง)รูปแบบระบบบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับสังคมไทยในสองทศวรรษหน้า*..
   อารี วัลยะเสวี
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
W อ658ร 
(โรคภูมิแพ้ในเวชปฏิบัติ 2003)ALLERGY IN CLINICAL PRACTICE
   ชายชาญ โพธิรัตน์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WD ช523ร 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [1590]   [แสดง 20/31788 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.