Union Library Management - Version 5.7+IV::l::Union Library Management - Version 5.7+IV

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 79 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง ผู้สูงอายุ การดูแล
ผลการค้นหา เลขเรียก
ความเครียด ภาระการดูแล และความต้องการการสนับสนุนของผู้ดูแลผู..
   อุ่นจิตร คุณารักษ์ / 2561
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
Vว.44ส. ป.12 ฉ.1 (มีนาคม 2561) 
Live long & strong
    / 2554
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WT100
ล982 2554 ล.3 
Long term care การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว..ความงดงามของการไม่ท..
   คมส์ ธนนท์สุข / 2560
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
Vว.103 ป.38 ฉ.455 (มีนาคม 2560) 
กระบวนการทัศน์ของผู้สูงอายุและครับครัวในการเตรียมความพร้อมสู..
   พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ และคณะ / 2560
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
Vว.01 ป.10 ฉ.2 (เม.ย.-มิ.ย. 2560) 
กอด: สัมผัสรักพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุ
   ดวงเนตร ธรรมกุล ,เทียมใจ ศิริวัฒนกุล / 2559
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
Vว.86 ป.26 ฉ.3 (ก.ย.-ธ.ค. 2559) 
การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ = Care of elderly
   พรรณธร เจริญกุล
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 55 ไอเทม)
WT120
พ262ก 2555 
การดูแลผู้สูงอายุ = Elderly care
   พรรณธร เจริญกุล / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 55 ไอเทม)
WT120
พ262ก 2555 
การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมในชุมชน: แนวคิดการดูแลโด..
   พัชรี คมจักรพันธุ์ ปร.ด (พยาบาลศาสตร์) / 2562
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
Vว.15 ป.34 ฉ.4 (ต.ค.-ธ.ค. 2562) 
การดูแลผู้สูงอายุผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยในระยะสุดท..
    / 2558
   หนังสือ ที่ นวนิยาย(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WT100
ก451 2558 
การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ
    / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WT100
ก451 2557 
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในภาวะภัยพิบัติ
   จิราพร เกศพิชญวัฒนา / 2555
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
Vว.08 ป.13 ฉ.2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2555) 
การพยาบาล ปัญหาสำคัญของผู้สูงอายุ : การนำใช้
   ผ่องพรรณ อรุณแสง / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WY152
ผ225ก
2555 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 [7]   [แสดง 12/79 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.