เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

ห้องสมุด ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว

วิวัฒนาการ

           พ.ศ. 2516 โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยพยาบาล กรุงเทพ ขึ้นกับโรงพยาบาลหญิง สังกัดกรมการแพทย์ และมีอาคารโรงเรียนอยู่ด้านหลังโรงพยาบาลหญิง เดิมห้องสมุดอยู่ในความดูแลของอาจารย์พยาบาล เนื่องจากไม่มีบุคลากรทางด้านห้องสมุด ประกอบกับจำนวนหนังสือยังไม่มาก ส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือตำราภาษาต่างประเทศ ขณะนั้นตำราภาษาไทยไม่ค่อยจะมีการเขียนหรือพิมพ์ออกมา และงบประมาณก็มีจำนวนน้อย

              จนกระทั่งในปี 2519 ได้มีหลักสูตร กศ.บ. (พยาบาล) สมทบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพิ่มอีก 1 หลักสูตร งานห้องสมุดจึงได้มีบรรณารักษ์ 1 คน และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด 1 คน สายงานขึ้นกับฝ่ายบริการการศึกษา ตั้งแต่นั้นมาระบบงานห้องสมุดก็ได้พัฒนาขึ้นโดยนำหนังสือมาลงทะเบียน วิเคราะห์เลขหมู่ระบบดิวอี้ ติดบัตรยืม – กำหนดส่ง และซองบัตร มีการพัฒนาระบบการให้บริการ แต่จำนวนหนังสือก็ยังมีน้อยไม่เพียงพอ และนักศึกษาเข้าใช้ห้องสมุดกันน้อยมาก (จากการสอบถามผู้ที่เรียนอยู่สมัยนั้น) หนังสือส่วนใหญ่จะเน้นตำราภาษาต่างประเทศที่เก่ามาก งบประมาณในการสั่งซื้อหนังสือจะใช้เป็นหมวดค่าใช้สอย ต่อมาเมื่อมีการนำระบบจัดหมวดหมู่ NLM (The U.S. National Library of Medicine Classification System ) เข้ามาจัดหมวดหมู่ทางด้านการแพทย์และพยาบาล ห้องสมุดก็ได้ดำเนินการเปลี่ยนระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือระบบดิวอี้มาเป็นระบบ NLM เพื่อให้สามารถขยายหมวดหมู่ทางด้านการพยาบาลได้มากขึ้น การค้นหาสืบค้นก็จะรวดเร็วเพราะหนังสือส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนังสือทางด้านการแพทย์และพยาบาล

               ปี 2536 บรรณารักษ์และผู้ช่วยบรรณารักษ์ 1 คน รวมกันพัฒนาห้องสมุด ซึ่งขณะนั้นผู้อำนวยการ (สายหยุด  ศิริภาภรณ์) ต้องการพัฒนาห้องสมุดให้ได้มาตรฐานและทันสมัย มีหนังสือในอัตราส่วนที่เพียงพอต่อนักศึกษาและอาจารย์ คือ อาจารย์ 1 คน : หนังสือจำนวน 50 เล่ม นักศึกษา 1 คน : หนังสือจำนวน 30 เล่ม จึงใช้งบประมาณประจำปีในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการสั่งซื้อหนังสือเป็นจำนวนมาก และมีหนังสือเพิ่มขึ้นดังนี้

ปี
หนังสือ
วารสาร
หมายเหตุ


อังกฤษ/ชื่อเรื่อง
ไทย/ชื่อเรื่อง

2536
9,399
7
68
ได้ทำการจำหน่ายหนังสือเก่าเป็นบางส่วน
2537
6,819
7
73

2538
10,923
9
73

2539
13,871
10
70

2540
14,304
10
70

2541
15,175
10
74

2542
15,175
8
74
ไม่ไ้ด้ใช้งบประมาณซื้อหนังสือ
2543
18,212
14
56

2544
18,435
16
63

2545
23,332
16
98

               เมื่อวิทยาลัยได้ทุ่มงบประมาณในการซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดจำนวนมาก ทำให้ในปี 2537 ต้องย้ายห้องสมุดจากชั้น 1 ของตึกอำนวยการ ขึ้นไปชั้น 2 เพื่อให้มีบรรยากาศที่สงบและมีห้องเก็บหนังสือมากขึ้น นอกจากการพัฒนาหนังสือเพื่อให้ได้มาตรฐานของวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขแล้ว ยังจะต้องพัฒนาในเรื่องของการนำหมวดหมู่ LC เข้ามาใช้ร่วมกับ NLM เพื่อที่จะจัดระบบห้องสมุดให้ได้ตามสากลและริเริ่มพัฒนานำระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์มาใช้ในห้องสมุด โดยวิทยาลัยฯ ได้ส่งบรรณารักษ์ไปอบรมโปรแกรม CDS/ISIS และดูงานระบบบาร์โค๊ดที่ห้องสมุดโรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งขณะนั้นเป็นแห่งแรกที่ได้ผลิตและนำบาร์โค๊ดมาใช้กับงานห้องสมุด แต่ห้องสมุดวิทยาลัยฯ ก็ยังไม่สามารถนำระบบบาร์โค๊ดเข้ามาใช้ได้ เนื่องจากต้องเสียค่าใช้จ่ายลิขสิทธิ์ และขณะนั้นยังไม่มีงบประมาณในเรื่องนี้ สำหรับการจัดทำฐานข้อมูลของห้องสมุดนั้น ห้องสมุดได้รับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมพิ้นเตอร์และสแกนเนอร์ สำหรับบันทึกข้อมูล ได้บันทึกข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมูลโปรแกรม CDS / ISIS ต่อมาเปลี่ยนจากการทำฐานข้อมูลโปรแกรม CDS / ISIS เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่เขียนโดยบางไทร แต่เมื่อได้ใช้ไประยะหนึ่งก็ประสบปัญหาจึงต้องใช้โปรแกรมของบริษัท Ture Power ซึ่งเป็นผู้เขียนโปรแกรมให้ห้องสมุดวิทยาลัยทดลองใช้เป็นแห่งแรก จนปัจจุบันนี้ห้องสมุดก็ได้รับการพัฒนาจากโปรแกรมของบริษัท Ture Power จนสามารถนำมาใช้ในการทำงานในระบบทะเบียน การสืบค้น การยืมคืน และรายงาน ทำให้การดำเนินงานของห้องสมุดเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว ทันสมัย

               ในปี 2543 บรรณารักษ์ก็ได้พัฒนาจัดทำป้ายบอกหมวดหมู่หนังสือให้ชัดเจน จัดทำมุมต่าง ๆ มุมปฎิรูปการเรียนรู้ , มุม HA , มุมอ้างอิง ฯลฯ เพื่อให้ความสะดวกในการค้น เย็บเล่มวารสารล่วงเวลา ทำทะเบียนบันทึกข้อมูลหนังสือวิทยานิพนธ์และวิจัย จัดหมวดหมู่โสตทัศนวัสดุ อ้างอิง จัดนิทรรศการ หน้าห้อง ทำกฤตภาค เผยแพร่ข่าวสาร แนะนำหนังสือใหม่ วางกฎเกณฑ์และระเบียบในการใช้ห้องสมุดเพิ่มเติม จัดบรรยากาศสถานที่ให้ดูสะอาด สดชื่นและสบายตา จัดให้มีเคาน์เตอร์ตรวจเช็คหนังสือ และได้ปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ใช้งานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยแจ้งให้บริษัทเจ้าของโปรแกรมนำไปเพิ่มเติม และได้ดำเนินการสั่งซื้อหนังสือเพิ่มขึ้น ฯลฯ

                   ปี 2549 ห้องสมุดได้ยกเลิกการใช้โปรแกรมของบริษัท Ture Power เนื่องจากวิทยาลัยได้พัฒนาระบบสารสนเทศด้วยการให้ศูนย์ IT ของมูลนิธิเด็กเขียนโปรแกรมสำหรับใช้งานครอบคลุมทุกหน่วยงานในวิทยาลัย และใช้ร่วมกันของเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาบบรมราชชนนี ห้องสมุดจึงได้เปลี่ยนมาใช้โปรแกรมที่พัฒนาโดยศูนย์ IT มูลนิธิเด็ก และได้สร้าง Web Page ของห้องสมุดเพื่อคณาจารย์ และนักศึกษาสามารถสืบค้นได้จากทุกที่นอกจากนี้ห้องสมุดยังพัฒนาโดยบอกรับเป็นสมาชิกฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ จำนวน 4 ฐาน ดังนี้คือ

                    1. ฐานข้อมูล Joanna Briggs Institute
                        http://www.Joannabriggs.edu.au
                    2. ฐานข้อมูล nursing consult
                        http://www.nursingconsult.com
                    3. ฐานข้อมูล Evidence Based Nursing
                        http://geteway.ovid.com/autologin.html
                    4. ฐานข้อมูล The Cochrane Library
                        http://www.thecochranelibrary.com

              และดำเนินการติดตั้งประตูเครื่องดักจับสัญญาณเพื่อตรวจเช็คหนังสือโดยอัตโนมัติ และมีนโยบายพัฒนาห้องสมุด ให้เป็นห้องสมุดอัตโนมัติ
              22 ก.ค. 2549 มีการปรับปรุงโครงสร้างภายในห้องสมุดใหม่เพื่อขยายพื้นที่ สร้างหอประวัติการณ์ ห้องสมุดจึงปรับปรุงบริเวณห้องบรรณารักษ์ และบริเวณให้บริการยืม คืน ใหม่ทำให้มีเนื้อที่กว้างขวางและสวยงามยิ่งขึ้น

                พ.ศ. 2550  ผอ. นันทา  คูณรัตนศิริ ให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในห้องสมุดใหม่เพื่อขยายพื้นที่ โดยได้เพิ่มคอมพิวเตอร์  จำนวน  20  เครื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้สืบค้น การศึกษาด้วยตนเอง เพื่อรองรับอำนวยความสะดวกจำนวนนักศึกษา  หลักสูตรต่างๆ  และสมาชิกห้องสมุด พร้อมกันนี้ปรับเปลี่ยนคอมพิวเตอร์บริเวณหน้าเคาร์เตอร์ของเจ้าหน้าที่ จำนวน  3  เครื่อง ห้องสมุดได้จัดภูมิทัศน์ใหม่เพิ่มโซฟานั่งอ่านหนังสือเพื่อเป็นมุมผ่อนคลาย  ได้จัดซื้อตู้โชว์ผลงานคณาจารย์ในวิทยาลัยฯ ตู้โชว์หนังสือพระราชนิพนธ์ของพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ นอกจากนั้นยังจัดตู้โชว์ผลงานชีวประวัติของคุณพ่อ เสม  พริ้งพวงแก้ว

                สำหรับมุมความรู้ที่ได้จัดเพิ่มเติม คือ  มุม  KM   ด้านการจัดการความรู้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและผู้ที่สนใจ มุมหนังสือธรรมะ   มุมหนังสือหายาก   มุมวารสารล่วงเวลา   และมุมวิจัยให้สืบค้นได้ง่ายขึ้นด้วย

                พ.ศ. 2551 ทางวิทยาลัยได้บอกรับฐานข้อมูล  On-Line ฐานข้อมูล OVID ฐานข้อมูล Evidence Based Nursing  ที่  http://geteway.ovid.com/autologin.cgi  และได้เพิ่มมุมหนังสือที่ได้รับรางวัล เช่น วรรณกรรมซีไรท์ เพื่อให้ผู้รับการบริการได้หลายหลาก
                พ.ศ. 2552 – 2553  ทางวิทยาลัยได้บอกรับฐานข้อมูล On-Line  ฐานข้อมูล Proquest  Nursing & Allied Health 
                พ.ศ. 2554   ทางห้องสมุดได้ปรับเปลี่ยน  มุมวิจัย มุมวารสารล่วงเวลา ให้สืบค้นได้ง่ายขึ้น และยังประสานกับสำนักพิมพ์ออนไลท์ต่างๆ เพื่อเปิดทดลองใช้ฐานข้อมูลทางการพยาบาลต่างๆ เพื่อเป็นช่องทางสนับสนุนในการศึกษาค้นคว้างานวิจัยใหม่ๆ  ของคณาจารย์  นักศึกษา หลักสูตรระยะสั้น สมาชิกห้องสมุด และจัดซื้อหนังสือทางการพยาบาลทั้งภาษาไทยและต่างประเทศเข้าห้องสมุดเพิ่มเติมอีกด้วย

 


ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.