เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

บริการห้องสมุด

บริการห้องสมุด

       - บริการการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
       - บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์
       - บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
       - บริการยืม-คืน ระหว่างห้องสมุด
       - บริการหนังสือสำรอง
       - บริการวารสารและหนังสือพิมพ์
       - บริการสิ่งพิมพ์พิเศษ (วิทยานิพนธ์, งานวิจัย)
       - บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
       - บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
       - บริการแนะนำการเขียนเอกสารอ้างอิง

มารยาทการใช้ห้องสมุด

 • แต่งกายสุภาพ
 • วางกระเป๋า ถุง ย่าม แฟ้ม ไว้ในบริเวณที่ห้องสมุดจัดไว้
 • ห้ามวางสิ่งของมีค่าไว้ในที่วางของ หรือในห้องสมุด หากเกิดการสูญหายห้องสมุดจะไม่รับผิดชอบ
 • ผู้ใช้ห้องสมุดที่เป็นบุคคลภายนอก ก่อนเข้าใช้บริการห้องสมุดต้องลงชื่อ-สกุล สถานที่ศึกษา สถานที่ทำงาน
 • ห้ามส่งเสียงดังในห้องสมุด ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดที่มีเสียงดังเมื่อนำติดตัวเข้ามาในห้องสมุด
 • ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่ม ขนม ของขบเคี้ยวใด ๆ เข้าห้องสมุด
 • ห้ามขีดเขียน ตัดฉีก หนังสือ/วารสารของห้องสมุด
 • ห้ามนำทรัพย์สินของห้องสมุดออกจากห้องสมุดโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • ไม่สูบบุหรี่ในห้องสมุด
 • ใช้วัสดุสิ่งพิมพ์ทุกประเภทด้วยความระมัดระวังไม่ให้ชำรุดเสียหาย ไม่ขีดเขียนในสิ่งพิมพ์ และช่วยรักษาความสะอาดในห้องสมุด
 • ส่งวัสดุสิ่งพิมพ์ให้ตรงตามกำหนดและปฏิบัติตามข้อระเบียบของห้องสมุดอย่างเคร่งครัดไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.