เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

ระเบียบการใช้ห้องสมุด

ห้องสมุด ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ)
     
      เวลาให้บริการ
เปิดภาคเรียน วันจันทร์-ศุกร์ 7.30-19.30 น.
 
 
    ปิดภาคเรียน   วันจันทร์-ศุกร์ 8.00-16.30 น.
 
     
 
โทร 02-354-8241 ต่อ 3308

   

ผู้มีสิทธิใช้บริการห้องสมุด
     - นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยฯ
     - บุคคลภายนอกทั่วไป
 
วิธีการสมัครเป็นสมาชิก
     1. อาจารย์ ข้าราชการ บุคลากรของวิทยาลัยฯ ที่มีรหัสอยู่ทำเนียบปัจจุบันของวิทยาลัย
     2. บุคคลภายนอก (เฉพาะเ้จ้าหน้าที่ โรงพยาบาลราชวิถี สถาบันพยาธิวิทยา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สถาบันโรคผิวหนัง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และสถาบันประสาทวิทยา )ให้อาจารย์ในวิทยาลัยฯ รับรอง 1 ท่าน และยื่นเอกสาร ดังนี้
         2.1 บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
         2.2 ที่อยู่สามารถติดต่อได้สะดวกรวดเร็ว
         2.3 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
         2.4 เงินค่าสมาชิกจำนวน 100 บาท/ปี
     3.บุคคลภายนอกทั่วไป สามารถใช้บริการห้องสมุด และยืมถ่ายเอกสารได้
 
ระเบียบให้ยืม
     - ให้ยืมเฉพาะผู้ใช้แสดงบัตรที่ยังไม่หมดอายุ
     - ให้ยืมเฉพาะสิ่งพิมพ์ที่ยืมออกได้เท่านั้น
 
จำนวนเล่มและระยะเวลาในการให้ยืม
 
ประเภทวัสดุ
จำนวน
ระยะเวลา
ผู้ยืม
ค่าปรับต่อวัน(บาท)

ตำรา/วารสาร

15 เล่ม
7 เล่ม

1 เดือน
10 วัน

อาจารย์
นักศึกษา/เจ้าหน้าที่
บุคคลภายนอก

 

3 บาท
3 บาท


 
งานวิจัย
5 เล่ม
1 วัน
7 วัน
2 วัน
อาจารย์
นักศึกษา/เจ้าหน้าที่
บุคคลภายนอก

3 บาท
3 บาท

 

หนังสืออ้างอิงต่างๆ
7 เล่ม
10 วัน
อาจารย์
นักศึกษา/เจ้าหน้าที่
บุคคลภายนอก
-
       

       
        สื่อมัลติมีเดีย  
      
       
    
      
      
       2 เล่ม
1 วัน
 

 


อาจารย์/นักศึกษา
 


3 บาท

 

 
การต่ออายุการยืม
       - หนังสือ 1 เล่ม สามารถขอยืมติดต่อกันได้ 2 ครั้ง
       - ในกรณีที่มีค่าปรับ สิ่งพิมพ์สูญหาย ชำรุด จะต้องทำดังนี้
          1. นำสิ่งพิมพ์มาชดใช้ หรือ
          2. จ่ายค่าปรับตามราคาปัจจุบัน หรือ
          3.ถ่ายเอกสารชดใช้สำหรับสิ่งพิมพ์หายาก
 


 
ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.