ระบบสารสนเทศ

ผู้สำเร็จการศึกษา

ปีการศึกษาที่จบ
ภาคการศึกษา 1 2 3
ชื่อหลักสูตร
การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ - - -
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (วพบ.ขอนแก่น) - - -
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (วพบ.ตรัง) - - -
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2559 - - -
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 2562 (วพบ.ราชบุรี) - - -
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)จักรีรัช - - -
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552)[สมทบ ม.มหิดล] - - -
พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.กรุงเทพ) - - -
พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555(สมทบ ม.มหิดล) - - -
พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๘(แพร่) - - -
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย(วสส.ชล) - - -
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี - - -
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)(หลักสูตรภาคพิเศษ)สงขลา - - -
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ปรับปรุง พ.ศ.2562)พระปกเกล้า จันทบุรี - - -
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2559(ยะลา) - - -
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2561 วพบสุพรรณ - - -
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2559พุทธชินราช - - -
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ (วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี) - - -
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม - - -

หมายเหตุ : ใช้เมาส์คลิกที่ตัวเลขบอกจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อดูรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
 
 
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
| Page rendered in 0.0916 seconds 4.48MB |