ระบบสารสนเทศ

ปฏิทินการศึกษา

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา
คำอธิบาย/ชื่อกิจกรรม วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
วันเปิดภาคการศึกษา 6 สิงหาคม 2561 -
ช่วงลงทะเบียนเรียน 6 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561
ช่วงเพิ่ม-ถอนรายวิชา 20 สิงหาคม 2561 2 กันยายน 2561
ช่วงชำระค่าลงทะเบียนเรียน 20 สิงหาคม 2561 2 กันยายน 2561
ช่วงสอบกลางภาค 24 กันยายน 2561 5 ตุลาคม 2561
ช่วงสอบปลายภาค 19 พฤศจิกายน 2561 23 พฤศจิกายน 2561
ช่วงส่งเกรดนักศึกษา 19 พฤศจิกายน 2561 7 ธันวาคม 2561
วันปิดภาคการศึกษา 16 ธันวาคม 2561 -


 
 
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
| Page rendered in 0.1084 seconds 3.57MB |