บรรยากาศการฝึกอบรมของศูนย์ฝึกการพยาบาลฉุกเฉิน

 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ